016198-872
Nazovite nas

  Knjigovodstvene usluge za poduzeća

 • Ustrojavanje i vođenje dnevnika glavne knjige, kontiranje knjigovodstvenih dokumenata, knjiženje
 • Obračun PDV-a, knjige URA i IRA
 • Obračun plaća i izrada naloga za plaćanje koje se odnose na poreze i doprinose, izrada JOPPD
 • Obračun autorskih honorara, naknada ugovora odjelu i ugovora student-servisa
 • Obračun putnih naloga, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
 • Robno knjigovodstvo i materijalno knjigovodstvo
 • Blagajničko poslovanje
 • Evidencija nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine i obračun amortizacije
 • Salda-konti dobavljača i kupaca, evidencija obveza i potraživanja
 • Izrada kvartalnih (TI-POD) i godišnjeg financijskog izvještaja (GFI-POD) Financijskoj agenciji
 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja: bilance, računa dobiti i gubitka, novčanog toka
 • Izrada potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
 • Izrada porezne prijave

  Knjigovodstvene usluge za obrtnike i samostalna zanimanja

 • Obračun PDV-a, knjige URA i IRA
 • Obračun plaća i izrada naloga za doznake, izrada JOPPD
 • Evidencija obveza i potraživanja
 • Obračun amortizacije i knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
 • Robno knjigovodstvo i materijalno knjigovodstvo
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju, te poslovne banke
 • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
 • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa
 • Priprema i izrada godišnje prijave poreza na dohodak

Knjigovodstvene usluge za neprofitne organizacije (udruge):

 • Evidencija poslovne dokumentacije, izrada tromjesečnihi godišnjih financijskih izvještaja za Financijsku agenciju i Državni ured za reviziju
 • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa, te izrada izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
 • Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose, te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
 • Obračun amortizacije, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
 • Obračun putnih naloga, troškova prijevoza prema nalozima

Knjigovodstveno usluge za građane:

 • Ako ostvarujete dohodak od najma (ulazak u sustav poreza na dodanu vrijednost)
 • Ako zapošljavate osobu u kućanstvu
 • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak

Olakšajte svoje poslovanje!

Nazovite nas i postanite jedan od naših zadovoljnih klijenata